Starfsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu

Hlutverk félagsins er:

a. að fara með umboð félagsmanna við gerð kjarasamninga og við aðrar sameiginlegar ákvarðanir fyrir hönd félagsmanna samkvæmt lögum og reglugerðum er þá varðar.

b. að gæta réttinda og skyldna félagsmanna í öllu því sem varðar laun, önnur kjör og starfréttindi hvers konar.  Það kemur að öllu leyti opinberlega fram fyrir hönd félagsmanna, í samræmi við lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna.

c. að starfa að öðrum þeim málum sem að mati stjórnar mega verða félagsmönnum til heilla og ánægju.

d.að efla samvinnu innan félagsins og  að stuðla að auknu samstarfi opinberra starfsmanna og samvinnu samtaka launafólks.

Borgarbraut 1a. 350. Grundarfirði

Sími: 4361077 - 8997090

Skrifstofa S.D.S er til húsa á Borgarbraut 1a í Grundarfirði                       

Opnunartími skrifstofu er alla virka daga frá 9–12:30 og frá 13- 16:00

Símanúmerið á skrifstofunni er : 436-1077

Farsímanúmer formanns er : 899-7090

Rafpóstur: dalaogsnae@gmail.com

Formaður félagsins er Helga Hafsteinsdóttir sem er jafnframt eini starfsmaður skrifstofunnar. Þ.a.l. er vissara að hringja á undan sér ef langt er farið. En það er alltaf hægt að hafa samband símleiðis og í tölvupósti og mun formaður hafa samband aftur við fyrsta tækifæri.

Hér er S.D.S.
A+ R A-

Hafa samband

Rafpóstur:
Efni:
Skilaboð:

Reglugerð starfsmenntunarsjóðs

Samkomulag um starfsmenntunarsjóð SDS 

Reglugerð fyrir Starfsmenntunarsjóð Starfsmannafélags Dala og Snæfellsnessýslu.  

1.grein. Sjóðurinn heitir starfsmenntunarsjóður félagsmanna í Starfsmannafélagi Dala og Snæfellsnessýslu(SDS), salve og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglugerð þessari. Heimili þess og varnaþing er það sama og SDS. 

2.grein. Markmið sjóðsins eru: Að starfsmenn beri ekki verulegan kostnað af námi sem beinlínis er við miðað að þeir geti tileinkað sér framfarir og tæknibreytingar á sínu sérsviði. Að starfsmenn eigi,  án verulegs kostnaðar,  kost á námskeiðum sem geri þeim mögulegt að taka að sér vandasamari störf en þeir gegna. Ef störf eru lögð niður vegna tækni eða skipulagsbreytinga, eiga starfsmenn, án tilkostnaðar, kost á endurhæfingarmenntun sem gerir þeim mögulegt að taka að sér önnur störf með óbreyttum tekjumöguleikum. 

3.grein. Í starfsmenntunarsjóð SDS skulu sitja 5 fulltrúar og tveir til vara sem starfa samkvæmt stefnu og verksviði félagsins. Nefndarmenn skulu kosnir á aðalfundi samkvæmt lögum félagsins til þriggja ára í senn.   Stjórnin skal skipa með sér verkum, halda gerðabók og rita í hana allar samþykktir sínar. Til þess að samþykki sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. 

4.grein. Tekjur sjóðsins eru: Framlag bæjar-og sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum, er nemur 0,30% af heildarlaunum, vegna háskólamenntaðra félagsmanna nemur 1,5% af dagvinnulaunum og framlag frá ríkissjóð 0,22% af heildarlaunum félagsmanna SDS , eða í samræmi við gildandi kjarasamning hverju sinni. Skil á framlagi til sjóðsins skulu vera mánaðarleg og í samræmi við samkomulag um skil á félagsgjöldum samkvæmt kjarasamningi. Tekjur sjóðsins skal einungis varið í samræmi við markmið hans sbr.2.gr. 

5.grein. Sjóðsstjórn er meðal annars heimilt að veita félögum fjárstyrk úr sjóðnum til eftirtalinna viðfangsefna, enda samrýmist þau markmiðum þeim sem að er stefnt í: 1. Einstaka sjóðsfélaga til: a) Að sækja námskeið eða nám innanlands og erlendis. b)Rannsókna eða ákveðinna verkefna sem teljast til endurmenntunar þeirra. 2. Starfsmannafélags SDS til námskeiðshalds á vegum félagsins eða samstarfi við aðra.    

6.grein.

Þeir sem óska eftir styrk úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins umsókn þar af lútandi, þar sem fram komi lýsing á því námi eða verkefni sem styrkurinn skal renna til, áætlaður kostnaður, hvenær fyrirhugað er að stunda námið eða verkefnið, og aðrar þær upplýsingar er sjóðsstjórn kann að telja nauðsynlegar. Á grundvelli þeirra tekur sjóðsstjórn ákvörðun sem lýtur að væntanlegum kostnaði umsækjanda. Þá getur sjóðsstjórn veitt styrk vegna kostnaðar sem þegar hefur verið stofnað til innan viðkomandi reikningsárs, telji hún slíkt nauðsynlegt vegna ástæðna. Úthlutun styrkja úr sjóðnum skal að jafnaði fara fram á 6-8 vikna fresti. 

7.grein.

Gjaldkeri félagsins greiðir úr sjóðnum eftir fyrirmælum sjóðsstjórnar og gefur jafnframt upp stöðu sjóðsins þegar óskað er eftir af sjóðsstjórn eða stjórn félagsins.                           

Greiðslur úr sjóðnum má aðeins inna af hendi þegar:

1. Fyrir liggur staðfesting á námi styrkþega, reikningar eða viðurkenning námskeiðs-       haldara.

2. Tveir stjórnarmenn , hafa samþykkt þær með áritun sinni t.d. á umsókn eða reikninga.

8.grein.

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðunaraðila. Bókhald sjóðsins skal vera hjá gjaldkera SDS. 

Endurskoðað á fundi stjórnar Starfsmenntunarsjóðs SDS 22.janúar 2013   og samþykkt.   

Helga Hafsteinsdóttir  formaður sjóðsstjórnar.

styrkt3

 

 

 

Við erum á Facebook

Fæðingarorlof

Starfslok

spanar

Vertu á verði

Virk

Félagsmálaskóli

Starfsmat